Z maer 'n praetje (Kik of ze kikt)

"Kik of ze kikt en as ze kiktiet kikke!" "Wat zeg je non, Im?" "Non, geweun, kik of ze kikt en as ze kikt iet kikke." " 'k ken 't iet vatte, Im", zee die van mn. Z moei-lek is 't toch echt iet. Kik, in de vorte, d'-vrouwmus, daer wul 'k iet mee staen praete. D'-'s z'n snappert, daer kom je iet vanof. Dus as ze kikt en wij kikke k, dan motte we d'r gedag zegge, dan vraeg'- ze netuurlek 'oe gaet 't en z raek je an de praet; van 't ien in 't aar en daer gevoel 'k iet voor." "Im, dat 'a' je toch bedien an me kenne zegge, daer 'oof je dat koeterwaels toch iet voor te gebrukke, dat Schevenings is toch al z in'ewikkeld", gong die van mn vorder. " Straatje is straetje, streetje, streitje; naadje is naedje, needje, neidje; plaatsje ie plaesje, pleesje, pleisje; glaasje is glaesje, gleesje, gleisje." " 'k 'eb 's 'eleze dat vrooger, lang 'eleeje in d'oud-'ollandse tael, de ei k vaek as a wier t'esproke. Laeter gaf tat verwarring. De ien zee straetje, d'are streitje of de ien zee: 'k brei nog twie naedjies en d'are twie neidjies. Dan ' je nog d'engelse invloed van street en z veul aa're woorde. De mense sprakke 't k wel net z t as-'t-t'r sting." "Jae Im, d'r zit veul in wat je non zt, maer 'k 'eb toch nog 'n vraeg. D'r schoot me 'n oud schoolliedje te binne. Van dat jongetje d'- z treuzelde: " Aatje, eet je eitje".., maer 'oe zeeje ze dat non d', as ei k 'n 'a' was vrooger..?" Effe gaf 'k gien kik. Toe zee 'k: "D'- liedje is nog iet z oud." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 'Oe is 't met jeullie?" wier d'r opiens 'erope. We wazze vergete d'- vrouwmus in de gaete te 'ouwe en 'k 'a' nog z 'ezd: "Kik of ze kikt en as ze kiktiet kikke. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 01-02-2003 en 869 keer gelezen
Like dit 353 Liked