Z mar 'n praetje. O, 腅?

Z maer 'n praetje. O, 腅? D'r stonge twie vrouwe bij de slaeger te praete en 'k lsterde stiekum mee. Zt te ien teuge d'aar: " Onze Coba mot op'enome." " O '?, zee die aa're. "Ze mot naer 't gzieke's, ze is mankrende an d'r ge, zee d'iene weer. "O '.?", weer die aa're. "Ze ziet t'r teuge op as teuge 'n berreg." " O '腅? 'oorde 'k weer. Mense kindere z gong dat 'n tdje deur. Toe'-kwam de slaeger d'r tusse: "Vandaeg 'aa'ne me varrekesptjies in de anbieding." " O '..?, zeeje die twie vrouwe tegelik. "Ze liepe z 'ard de deur t, somstij m'-dorteg tegelik", ging de slaeger vorder. "O '腅.?", 't klonk as t ien mond van die twie. "In ien uur wazze w'tverkocht, 'k 'eb gien varrekespt mr in 's, z 'ard is 't 'egaen", stong de slaeger op te scherppe. De twie vrouwe zonge 't bekant: " O '腅?" Onderwl wier 'k -'e'ollepe door de slaeger z'n vrouw. Bte liep 'k Jans Pronk teuge 't lf. Ik zee teuge d'r: "D'r stinge twie vrouwe bij de slaeger". " '?", zee Jans ( d'r kwam net 'n brommer langs). " Die wazze z raer an 't klesse". "O '.?", zee Jans. "Jae", zee 'k", z'aa'ne 't over 't gzieke's, want iene Co 'a' last van d'r ge". "O '.?, gaf Jans as antwoord. Teuge Jans zee 'k maer d'k 'aest 'a' en ben 'fdschuddend deur'elpe. 'Oe kenne mense toch z praete, 'ore ze dat non zellef iet, vroog 'k me of. Z, al denkende, was 'k bij m'n 'uisje an'ekomme en toe'-'k de sleutel in 't slot wulde doen, dee die van mn de deur al ope. 't Liefst 'a' 'k gelik m'-te deur in 's wulle valle, maer 'ij zee wat teuge me, maer 'k 'oorde iet wat, dus zee 'k: " '.?" "Je meuje Pie is 'eweest", zee die van mn. "O '..?', zee 'k. "Ze gaet ver'ze", gong ie vorder. "O '腅?", zong 'k , benae van verbaezing. "D'r wazze twie vrouwe bij de slaeger en die wazze z gekkelek an 't praete", begon 'k. " ' jij wel-d'r-is twie vrouwe normael 'ore praete?" zee die van mn. As tie 'aeteleke opmerkinge' maekt, stae 'k ammaer op me achterste biene. Non iet, 'k doch'ndelek 'n goed antwoord. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 04-01-2003 en 932 keer gelezen
Like dit 354 Liked