Z maer 'n praetje. Snoopwinkeltje.

Snoopwinkeltje. Mense, wat is 't toch 'n genot om z of en toe 's lekker te kuiere in 't ouwe durrep. Z geweun maer kikke en dan opiens 'n bekende teuge komme; daer 'n praetje mee maeke. Z liep 'k onlangs Zoetje de Mos teuge 't lf, 'n ouwe schoolvrindin en al gauw 'aa'ne we 't over d'ouwe td. Zoetje weunde vrooger in 't Slop van Maerte Sukker en of 't non deur d'r naem kwam of waer ze vrooger weunde, k weet 't iet, maer al gauw 'aa'ne we 't over 't snoopwinkeltje. rst ths drne , n'-z lang tot je 'n allefje of 'n cent kreeg. Dan 'olle naer 't 'ookje, voor 't raem kikke en je gedachtes vloge deur je fd : 'n spekkie, 'n tverbal, schmblok, gelukstoffee, schne zoute, trekdrop, zoet'out, wit-zwart en maer wikke en wege. As je 'n vierdte-stik 'a', dan wis je 't lemael iet mr. Dan naer binne, - tingeling 'oorde je - en gelik stong de juffrouw d'r al. Je danste van j'iene bien op te-aare, je tong teuge je wang, net of t'r 'n grte zuurbal achter zat en dan zee de juffrouw: "Non schiet op, 'k eb nog wel mr te doen". Je wier rd en je zee, l zacht: "dmdrop" , maer je bedoelde veterdrop. Je centje was lemael warrem en zat benae an je 'and 'eplakt. Soms vergat je je centje te geve, maer de juffrouw vroog t'r wel om. Dan gauw naer bte, daer stonge je vrindinne al te wachte en begonne te bdele om 'n stikkie. Al dmzgend liepe we naer school en je 'iel d'r 'n mie schne naegel an over. Op te maendag was te snoopwinkel iet z leuk voor kindere. Dan kwamme de vrouwe t te buurt 'eit waeter 'aele voor de was, want te snoopwinkel was k gemienelek 'n waeter- en vierstkerij. Wellek geweun mens 'a' non 'n gser? " D'-was wat, die wasdag. Ik 'a' d'r z'n 'ekel an", zee Zoetje. "Ik k", zee 'k. Net wulde we 'n praetje over de was gaen 'ouwe, toe' de tore'klok vier uur sloog. "Zoetje", zee 'k, " 't is gezelleg, maer 'k mot z zoetjies an naer 'uisje, m'ete klaer maeke." Zoetje 'oofde iet te koke, die 'a' nog 'n pannevisje van zoute bntjies. Maer 'k 'iel voet bij stik en zee: "Non, dag Zoetje, ik gaen 'oor, tot kik." Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 05-08-2003 en 870 keer gelezen
Like dit 368 Liked