Z maer 'n praetje. Pendule-ierdopje-kasje-boenwas.

W'ebbe in de kaemer 'n mi laede-kasje staen; 'ekrege van 'n ouwe buurvrouw. Ze von d'k z veul voor d'r 'edaen 'a', maer d'-viel wel mee. 'k dee geweun me plicht as buur. D'r kompt nog bij, d'k wel wist, d-ze 'n goed 'art 'a', maer iet stark, dus nam 'k 't ien en aar t t'r 'ande. " D'-kasje m'-je elleke vrdag boenwasse, Im, dan blf- 't mi glimme", zee ze. As ze 'n bakje bij me kwam doen, zette 'k de boenwasds onder 't kasje met-te deksel d'r of en dan 'oorde 'k, terwl ze naer 't kasje keek: "Je ruk'-te boenwas". Dan glom ze net z as tat kasje. Jae, 't was 'n best mens, maer toch mot 'k wat van d'r vertelle. 'k was dus nog al-d'r-is bij d'r binne en dan zee ze : " Im, '-je de voordeur dicht'edaen?" "Jae 'oor", zee 'k. "Gae toch maer effe kikke, pand, 'k voel z'n trek an me biene." As 'k weer berom kwam in de kaemer stong ze bij de klok en zee dan: " IJ stong weer stil." Ze 'a' 'n mie pendule m'-twie dezellefde vaeze, z 'ezd 'n knap schoorstien-stelletje. 'k zat nog iet mi, of: " Im, 'oor jij non k an d'achterdeur rammele, gae 's kikke, as je wul?" Niemand te zien. Weer berom de kaemer in en weer stong de buurvrouw bij de klok. "IJ mot nae 'ekeke worre, maer non gae 'k rst 'n bakje voor ons maeke", zee ze en ze slofte naer de keuke. Z gong d'-nogal vaek en op 'n ochend weer 't ge liedje, maer 'k 'a' de klok net tien uur 'ore slaen. Toe'-ze in de keuke met ons bakje bezeg was, doch 'k bij m'ge: daer m'-'k 't mne van 'ebbe. Ik 'ekeke..en wat zien 'k? 't achterdeurtje van de pendule stong 'allef pe en binne' in sting 'n maetjesflesje van Brokke m'-brandewn en d'r naest 'n ierdopje, waer nog 'n slokje in zat. Non wis'-k waer de buurvrouw die blauwe neus van 'a'. D'r 'art was prima in orde, die tikte net z goed as t'r pendule, die mankrde k niks. Ochtje, 'k ben d'r toch maer blve 'ellepe. Ze was de kwaedste iet. Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 07-05-2003 en 871 keer gelezen
Like dit 325 Liked