Z maer 'n praetje. Sponseds

W'ebbe toch z'n leuk dagje 'e'aad bij kennusse, die 'n vollekstn as 'obbie 'ebbe. Mi, mens, we wiste iet w'-we zagge; 'n 'uisje d'r op, daer k'-je in weune en 'n kln broeikasje, daer 'ange komkommers in van wel 'n meter lang. We wazze d'r weg van. ' 'Ebbe jeullie k wellus 'n moestn, of z, 'e'aad?", vrooge ze an ons. "Jae, as kind 'a' 'k 'n kln tntje", zee 'k. Ze doche 'n schooltntje, maer neen..veul klner, maer om dat te vertelle mot 'k wel 'n omweg maeke. In de twiede klas van de laegere school gebrukte we nog 'n lei m'- griffel. Je 'a' 'n griffelkker, daer bewaerde je de griffels in; d'r lag 'n watje in om de punte mi te 'ouwe. O jae, die punte mos je d'r zellef anslpe. Achter in de klas lagge twie stiene, grs-wit en d'-wazze de slpstiene. As je lei vol'eschreve was, mos je 'm schnmaeke; daer 'a' je 'n sponseds voor, die 'a' an twie kante 'n deksel. As je 't iene dekseltje d'r of dee, zag je 'n sponsje,dat ammaar nat mos weze en an d'aare kant zat 'n stikje zme-lap. Op te ds stinge leuke plaetjies. Bij mn Rdkapje en de wollef. Maer om kort te gaen: in die sponseds dee je 'n paer brne bne en die mosse kieme en dan d'r nae dee je ze in 'n blompot. 'k 'a' twie blompotte voor 't keukeraem staen; daer bij 'a' 'k van me verjaersgeld 'n tverschellep. 'ekocht. Die mos in 'n glas waeter staen, dan gong die ope en kwam d'r 'n mie blom te voorschn. Allemael mie stikjes gekleurd glas 'a' 'k k 'ezocht, in 'n flesje m'- waeter 'edaen en k t'r bij 'ezettet;. 'k 'a', z 'ezd, 'n siertntje.. Elleke morge kikke 'oe 't ging m'-me bne. Jae 'oor, 't wiere al le mie plante en de bne zelle non wel vlug komme. Op 'n ochend, wat zien 'k?.blomme..en gien bne.! "Moe", zee 'k, " kom non 's kikke, d'r zitte blomme an." "Jae", zee me moeder, " d'-kompt omd'-je ze in 'n blompot 'ezettet 't en iet in 'n bnepot." Maer d'-was 'n grapje van d'r. Ze kreeg gelik, d'r kwamme bntjies t tie blomme en 'k von me moeder maer raer, d'-ze bne koch bij de groenteboer; ze kos ze zellef toch in potte doen. Maer goed, z'n tverschellep 'eb 'k iet mr 'ekocht, daer 'a' je iet veul an. "Wulle jeullie soms 'n maeltje bntjies meeneme?", vrooge de kennusse an ons. Non, d'-liete w'ons gien twiemael vraege. k krege we 'n mi bosje blommetjies mee, margrietjes, goudsblomme. 'k vroog iniens: " Wete jeullie 't verschil tusse' bne en sn-blomme.?" "Jae", zeeje ze, " bne k'-je ete , maer blomme iet." "Neen", zee 'k, " 'n bn is rst 'n blommetje, maer 'n sierblom wordt nit gien bn!" Kik, tat 'a' 'k non 'elrd in me jonge jaere m'-me petieterige tntje voor 't keukeraem. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 12-09-2004 en 946 keer gelezen
Like dit 370 Liked