Z mar 'n preitje. Oblokke

Somtije vin 'k me-ge toch k iet z snugger. Zatte ze onder mekander 'n mop te vertelle. Die ging z: " Kees vroog an Piet " Wul je 'n beetje?" Piet zee: " Non jae, om je-iet te ontgrieve..... 'n 'allefje dan" en'ij rkte z'n oblok an...! Allemael lache, be'alleve ik. 'k snapte 'm iet. Mar ze leeje 't me t. Piet dee rst 'l beschje van : non jae 'n 'allefje dan, mar onder de-'and gaf-tie z'n oblok as drinknap. Jae, toe'-begreep 'k 't. "Wat 'n slokop", zee 'k. Scheveninge' zonder oblokke, d'- bestaet iet. Netuurlek lp 'iet alleman d'r mee, dat 'oof k 'iet. Wat -'k, as kind, leuk von?. As te jonges, in de winter, van die snauwklompe onder d'r oblokke 'aa'ne. Dan liepe ze naest mekander, wie 't 't langste vol 'iel. Denk t'r an dat 't 'iet meeviel. In 'Olland zegge ze klompe teuge oblokke. Denk maer an 't liedje " Simpe, sampe, sompe, 'Annes lpt op klompe", of "Me vaeders klomp is 'n scheepje". Op Scheveninge benne en blve 't oblokke. D'- mot toch 'n oorsprong 'ebbe? Ik ben d'r 's naer op zook 'egaen. In 'n oud book 'eb 'k 't 'evonne. De geschiedenis van de -'oute schoen, want tat is 't tndelek. 'n blok peppel'out of 'n aar soort 'out wier t'e'old tot 't medel van 'n voet t'r in kwam. 't was 't goeiekpste soort schoeisel en ze 'iette..'olleblokskes! Daer gaet al ies daege, want 't benne 'olle blokke 'out. Non is tat 'olleblokskes op z'n Schevenings 'iet z rap t te spreke, vooral dat blokskes was 'n strkelblok! Non denk 'k bij me-'ge, dat 't z is 'egaen datte de blokskes langzaem mar zeker blokke benne 'worre, mar dat 'n vrouw of 'n man op 'n goeie dag 'ezd motte 'ebbe: "Kom, 'k gae me-'oblokke wit schure, of groen vurreve ( ken k), mar ien mot t'r 'eweest weze, die van dat "olle" enkelt en allien de "O" t 'ebrukt. 'n moeielek t te spreke woord was non makkelek 'emaekt. En wier z meschien z'n b-naem: .de-'oblok..? Wie zel 't zegge. De b-naem 'oblokkegezicht bestaet k, mar d'-zel wel 'n aa're oorsprong 'ebbe, nietan? Nadruk verboden Immetje
...terug ...home Geplaatst op 24-07-2006 en 871 keer gelezen
Like dit 397 Liked