Z mar 'n preitje. Briefpost-e-mail-internet

"Man, kik t'r-is effe op je computer of ien van de jonges nog 'n mailtje 't 'estierd?" " 'Oor je non Im, w'-je zt?" "Werendeg 'oor 'k wat of 'k zeg, 'k ben iet df." "Kom Im, non iet gelik z ekketekkereg, netuurlek b'-je-'iet df; volleges mn 'oor je 't gras groeie., mar daer wul 'k 't non iet over 'ebbe. Mn vraeg was enkelt en allien: Im, 'oor je non wat of je zt; daer wulde 'k mee zegge: 'oe gauw 'n mens geweun raekt an de dinge. Je roop 't net as : kik effe of te bte-deur op te knip zit" "Jae, daer 'eb 'k nog iet bij stil 'estaen, is tat z? 'Oe mot 'k 't tan vraege?" "Och Im, laene me iet gaen bakkelei-je; de sop is te kl iet waerd. Neen 't is mr' 'oe snel de tij-je verandere. rst kwam alles deur de brieve'bus, elleke dag lag t'r wel wat op te mat, al was 't mar de krant; 'n briefkaeretje wier d'r 'estierd om 'n ofspraekje te maeke. Toe'-kwam d'r ier en daer 'n tellefoon en non ken-je je toch iet mr voorstelle datte d'r 's'ouwes benne, die gien tellefoon 'ebbe." "Neen man,, d's waer, gelek is 't 'lemael ouwerwes as je nog 'n tellefoon in de gang t 'ange, m'-z'n draaischf." Toch effe goed von 'k tie veul makkeleker as tie drukknoppies; ze gaene mn wat te vlug, 'k denk ammaar: 'eb 'k non wel 't goeie nommer 'edrukt. Mar och, alles went; je mot wel, of je wul of iet; non allemael die mebieltjies. Z pasjies zee die van mn: " Im, kom effe kikke, d'r staet 'n kiek van je klndochter op 't scherrem." " 'Oe ken dat?" "Je ziet 't Im, 't ken en wat of k nog ken, zel 'k je laete zien: 'k zel 'm voor je tprinte, dan ken-je 'm bewaere." Pel, pel, pel, ik ken d'r iet bij. Wat leve me toch in 'n snelle td en mensekindere w'-vinne ze allemael t, 't iene is t'r nog iet of 't aa're staet voor de deur. Je ken 't z raer iet bedenke of 't is t'r. Op te raedio en de TV 'oor 'k niks aars as : "As u mr wul wete gaet u mar naer....www.... Die van mn liet me zien dat Scheveninge k met alles meedoet. "IJ tikte in : www.allesoverscheveningen punt nl. .. .. en daer vin je dan k echt van a l l e s over Scheveninge. 'k mot-tie van mn dan k gelik geve. Voor je 't weet b'-je verstrikt 'eraekt in 'n web ....PUNT en T. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 19-05-2006 en 871 keer gelezen
Like dit 357 Liked