Zô mar 'n praetje. Kerrek in de Straet

Zô maer 'n praetje ` Kerrek in de Straet(drukte in en om de-) De vretert-(paerd) gaet dôd As je non 's op 'n 'êle drukke dag bij de kerrek in de Straet staet, dan mò'-je je ôge effe dicht doen ( wel op te stoep blêve 'oor) en dan in gedachte net doen of 't 'n paer êuwe 'eleeje is. Dan zie je 'n kerrekgebouw, met taer om'één 'n 'of , dà's 't aa're woord voor tûn. Denk maer an 't liedje: " Klên, klên kleutertje, wà'-doe je in mên 'of, je pluk-t'r alle blompjes of……. In die 'of is 't 'n drukte van 'eb 'k jouw daer. De vrouwe, die d'r om'één weune, die 'ange daer de was te drôge en de witte was leeje ze in 't bleekveld. Vrêdags staene ze d'r stoele mè'-bieze matte schôn te boene mè'-groene zêp; d'r kleeje kloppe ze daer. 't is ien en al bedrêvig'êd om die kerrek, êgelek 'n gemienschappeleke tûn, zouwe we non zegge. Dan zie je 'ier en daer 'n gêtje staen graeze, kippes lôpe d'r rond, soms kikke ze effe naer 't 'aenje op te toren. Je ziet 'n paer koeie en wat varrekes en paerde; 'êle môie stevige werrekpaerde, want taer wazze ze voor. As 'n gezin paerde 'a', was 't voor de brôdwinning. Zô was t'r ôk 'n 'ûs'ouwe, die 'n paerd 'aa'ne; 't was 'n êl lief dier en 'ij kos werreke as 'n paerd……! Maer vrete…..vrete….. Mè'-krû-waeges verdwien 't in z'n bakkes. 'IJ wier dan ôk "De vretert" 'enoemd. Op 'n Zundag-ochend wulde 'de vretert'…..iet vrete en 'ij stong te trille op z'n paerdebiene. De vrouw was allieneg in 'ûs mè'-t'r kindere, d'r man was naer de kerrek. Ze zag tat 't iet goed ging met-te vretert en ze zee teuge d'r zeuntje van zeuve jaer: "Joi, gae je vaeder lange; denk-t'r-an…. j'oblokke in 't kerrekportael en je putje in j'antjies". "Jae moe", zee 't jongetje en 'olde naer de kerrek, op zook naer zên vaeder. Netjies oblokke in 't portael, putje òf en de kerrek in. 'IJ zag allemael mense, die lûsterde naer ien man, maer z'n vaeder zag tie iet. 'IJ wier verlege, draaide mê'-z'n putje en flûsterde: ………. "Man in de ton…." Maer de dominee 'oorde 't iet. 'IJ, non wat 'arder:……. " Man in de ton…., zeg 's teuge me vaeder, dat-te vretert dôd gaet…."! Je ziet 't voor je, dà'-klêne kind in die grôte volle kerrek. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 10-07-2003 en 1207 keer gelezen
Like dit 715 Liked