Zô mar 'n praetje. O, èèèè……?

Zô maer 'n praetje. O, èèèè……? D'r stonge twie vrouwe bij de slaeger te praete en 'k lûsterde stiekum mee. Zêt te ien teuge d'aar: " Onze Coba mot op'enome." " O 'èè…?, zee die aa're. "Ze mot naer 't ôgzieke'ûs, ze is mankêrende an d'r ôge, zee d'iene weer. "O 'èèè….?", weer die aa're. "Ze ziet t'r teuge op as teuge 'n berreg." " O 'èèèè……? 'oorde 'k weer. Mense kindere zô gong dat 'n têdje deur. Toe'-kwam de slaeger d'r tusse: "Vandaeg 'aa'ne me varrekespôtjies in de anbieding." " O 'èèèè…..?, zeeje die twie vrouwe tegelik. "Ze liepe zô 'ard de deur ût, somstij mè'-dorteg tegelik", ging de slaeger vorder. "O 'èèè…….?", 't klonk as ût ien mond van die twie. "In ien uur wazze w'ûtverkocht, 'k 'eb gien varrekespôt mêr in 'ûs, zô 'ard is 't 'egaen", stong de slaeger op te scherppe. De twie vrouwe zonge 't bekant: " O 'èèè……?" Onderwêl wier 'k -'e'ollepe door de slaeger z'n vrouw. Bûte liep 'k Jans Pronk teuge 't lêf. Ik zee teuge d'r: "D'r stinge twie vrouwe bij de slaeger". " 'èè…?", zee Jans ( d'r kwam net 'n brommer langs). " Die wazze zô raer an 't klesse". "O 'èè….?", zee Jans. "Jae", zee 'k", z'aa'ne 't over 't ôgzieke'ûs, want iene Co 'a' last van d'r ôge". "O 'èèè….?, gaf Jans as antwoord. Teuge Jans zee 'k maer dà'k 'aest 'a' en ben 'ôfdschuddend deur'elôpe. 'Oe kenne mense toch zô praete, 'ore ze dat non zellef iet, vroog 'k me of. Zô, al denkende, was 'k bij m'n 'uisje an'ekomme en toe'-'k de sleutel in 't slot wulde doen, dee die van mên de deur al ope. 't Liefst 'a' 'k gelik mè'-te deur in 'ûs wulle valle, maer 'ij zee wat teuge me, maer 'k 'oorde iet wat, dus zee 'k: " 'èè….?" "Je meuje Pie is 'eweest", zee die van mên. "O 'èèè…..?', zee 'k. "Ze gaet ver'ûze", gong ie vorder. "O 'èèè……?", zong 'k , benae van verbaezing. "D'r wazze twie vrouwe bij de slaeger en die wazze zô gekkelek an 't praete", begon 'k. " 'è jij wel-d'r-is twie vrouwe normael 'ore praete?" zee die van mên. As tie 'aeteleke opmerkinge' maekt, stae 'k ammaer op me achterste biene. Non iet, 'k doch'………êndelek 'n goed antwoord. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 04-01-2003 en 1050 keer gelezen
Like dit 655 Liked