Zô maer 'n praetje. Snoopwinkeltje.

Snoopwinkeltje. Mense, wat is 't toch 'n genot om zô of en toe 's lekker te kuiere in 't ouwe durrep. Zô geweun maer kikke en dan opiens 'n bekende teuge komme; daer 'n praetje mee maeke. Zô liep 'k onlangs Zoetje de Mos teuge 't lêf, 'n ouwe schoolvrindin en al gauw 'aa'ne we 't over d'ouwe têd. Zoetje weunde vrooger in 't Slop van Maerte Sukker en of 't non deur d'r naem kwam of waer ze vrooger weunde, k weet 't iet, maer al gauw 'aa'ne we 't over 't snoopwinkeltje. Êrst thûs drêne , nè'-zô lang tot je 'n allefje of 'n cent kreeg. Dan 'olle naer 't 'ookje, voor 't raem kikke en je gedachtes vloge deur je ôfd : 'n spekkie, 'n tôverbal, schûmblok, gelukstoffee, schûne zoute, trekdrop, zoet'out, wit-zwart en maer wikke en wege. As je 'n vierdûte-stik 'a', dan wis je 't êlemael iet mêr. Dan naer binne, - tingeling 'oorde je - en gelik stong de juffrouw d'r al. Je danste van j'iene bien op te-aare, je tong teuge je wang, net of t'r 'n grôte zuurbal achter zat en dan zee de juffrouw: "Non schiet op, 'k eb nog wel mêr te doen". Je wier rôd en je zee, êl zacht: "dûmdrop" , maer je bedoelde veterdrop. Je centje was êlemael warrem en zat benae an je 'and 'eplakt. Soms vergat je je centje te geve, maer de juffrouw vroog t'r wel om. Dan gauw naer bûte, daer stonge je vrindinne al te wachte en begonne te bédele om 'n stikkie. Al dûmzûgend liepe we naer school en je 'iel d'r 'n môie schône naegel an over. Op te maendag was te snoopwinkel iet zô leuk voor kindere. Dan kwamme de vrouwe ût te buurt 'eit waeter 'aele voor de was, want te snoopwinkel was ôk gemienelek 'n waeter- en vierstôkerij. Wellek geweun mens 'a' non 'n gêser……? " Dà'-was wat, die wasdag. Ik 'a' d'r zô'n 'ekel an", zee Zoetje. "Ik ôk", zee 'k. Net wulde we 'n praetje over de was gaen 'ouwe, toe' de tore'klok vier uur sloog. "Zoetje", zee 'k, " 't is gezelleg, maer 'k mot zô zoetjies an naer 'uisje, m'ete klaer maeke." Zoetje 'oofde iet te koke, die 'a' nog 'n pannevisje van zoute bôntjies. Maer 'k 'iel voet bij stik en zee: "Non, dag Zoetje, ik gaen 'oor, tot kik." Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 05-08-2003 en 1082 keer gelezen
Like dit 715 Liked