Zô mar 'n preitje. Briefpost-e-mail-internet

"Man, kik t'r-is effe op je computer of ien van de jonges nog 'n mailtje 'êt 'estierd?" " 'Oor je non Im, wà'-je zêt?" "Werendeg 'oor 'k wat of 'k zeg, 'k ben iet dôf." "Kom Im, non iet gelik zô ekketekkereg, netuurlek bè'-je-'iet dôf; volleges mên 'oor je 't gras groeie…., mar daer wul 'k 't non iet over 'ebbe. Mên vraeg was enkelt en allien: Im, 'oor je non wat of je zêt; daer wulde 'k mee zegge: 'oe gauw 'n mens geweun raekt an de dinge. Je roop 't net as : …… kik effe of te bûte-deur op te knip zit……" "Jae, daer 'eb 'k nog iet bij stil 'estaen, is tat zô? 'Oe mot 'k 't tan vraege?" "Och Im, laene me iet gaen bakkelei-je; de sop is te kôl iet waerd. Neen 't is mêr' 'oe snel de tij-je verandere. Êrst kwam alles deur de brieve'bus, elleke dag lag t'r wel wat op te mat, al was 't mar de krant; 'n briefkaeretje wier d'r 'estierd om 'n ofspraekje te maeke. Toe'-kwam d'r ier en daer 'n tellefoon en non ken-je je toch iet mêr voorstelle datte d'r 'ûs'ouwes benne, die gien tellefoon 'ebbe." "Neen man,, dà's waer, êgelek is 't 'êlemael ouwerwes as je nog 'n tellefoon in de gang êt 'ange, mè'-zô'n draaischêf." Toch effe goed von 'k tie veul makkeleker as tie drukknoppies; ze gaene mên wat te vlug, 'k denk ammaar: 'eb 'k non wel 't goeie nommer 'edrukt. Mar och, alles went; je mot wel, of je wul of iet; non allemael die mebieltjies. Zô pasjies zee die van mên: " Im, kom effe kikke, d'r staet 'n kiek van je klêndochter op 't scherrem." " 'Oe ken dat?" "Je ziet 't Im, 't ken en wat of ôk nog ken, zel 'k je laete zien: 'k zel 'm voor je ûtprinte, dan ken-je 'm bewaere." Pel, pel, pel, ik ken d'r iet bij. Wat leve me toch in 'n snelle têd en mensekindere wà'-vinne ze allemael ût, 't iene is t'r nog iet of 't aa're staet voor de deur. Je ken 't zô raer iet bedenke of 't is t'r. Op te raedio en de TV 'oor 'k niks aars as : "As u mêr wul wete gaet u mar naer....www.... Die van mên liet me zien dat Scheveninge ôk met alles meedoet. "IJ tikte in : www.allesoverscheveningen punt nl. .. .. en daer vin je dan ôk echt van a l l e s over Scheveninge. 'k mot-tie van mên dan ôk gelik geve. Voor je 't weet bè'-je verstrikt 'eraekt in 'n web ..……..PUNT en ÛT. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 19-05-2006 en 1181 keer gelezen
Like dit 739 Liked