Hartelijk dank voor u like, dit is een ode aan de acteur

Zô mar 'n praetje. Koekeroetje-weersverwachting

Zô maer 'n praetje. (Koekeroetje-weersverwachting) Mense kindere, daer 'eb 'k me zô pas toch 'n bui rege op me test 'ekrege, iet môi mêr. Al me goeie goedje deur en deur nat en as je non naegaet dat-tie Erwin Krol d'aevend tevore in z'n 'ande stong te wrêve en zee: " Murrege gien spatje rege', enkelt zon." Non, 'k doch bij m'êge: " 'IJ ken 't wete, nietan?" Daer was 'k môi mee, och, och. Maer laet 'k jeullie iet lasteg valle mè'-me geklaeg. Toch, 'oe ouwer 'k wor, 'oe mêr 'k 't vrooger beter von'; 'k weet wel, iet mè'-alles. Maer je zat bevoorbeeld met opoe 'n bakje te doen en dan zee ze opiens : " Kom, 'k gae de was binne brenge, d'r komt rege". Dà'-zee ze dan, as te 'emel strek blauw was, maer jewel 'oor, nae 'n 'allef uurtje kletterde 't teuge de raeme, dan viel 't mè'-bakke tegelik. Of 't kwam voor, dat opa zee: " 'k gae op 't pleisje alles oprûme, want we krêge sturrem." Dat zee die, terwêl 't 't môiste weertje was, wà'-je kos denke. Maer die-'êge aevend…..windkracht tien! Zô gong 't zô vaek, dà'k op 'n goeie dag an opoe vroog, 'oe ze dat zô goed wisse. Opoe zee: " Kom maer pand, dan zel opoe 't je laete zien." Ze nam me mee naer de keuke, daer 'ing 'n grôte brûne kôi en daer zat 'n môie koekeroe in. "Non mò'-je goed kikke naer 't koekeroetje en dan zie je 'oe môi die veertjies allemael zitte. Non vertelt ie ons: 'jeullie krêge môi weer' en koekeroetje vergis'-z'n 'êge nôit, want koekeroetje gaet op z'n netuur òf". Daer was 'k toch effe confuus van. Wij zitte non naer 'n brûn kasje te kikke. In plaes van traelies, zit t'r glas voor en d'r zit gien koekeroe in, maer d'r staet 'n man, die ons verscheiene dinge over 't weer staet te vertelle. Maer d'r van opan……….dà'-kè'-je iet, mens zwêg stil; 'k von vrooger veul dinge môier. Nadruk verboden Immetje.
...terug ...home Geplaatst op 06-01-2004 en 1033 keer gelezen
Like dit 675 Liked